22.10.14

وسط سخنرانی استاد دارم داستان ویرایش می کنم و هر از چند گاهی با نگاه پرسشگر به استاد خیره می شوم. دکتر که مرد نیجریه ای سیاه چرده و کوتاهی ست نگاه عاقل اندر سفیهی می کند که: خودتی!
من به ویرایشم ادامه می دهم.

پ ن: موضوع سخنرانی اش انالیز قیمت سهام در مدت طولانی برای یک شرکت خاص برای بررسی میزان بازدهی شرکت است.
پ ن۲: امتحان و مقاله اولم را A گرفته ام!

No comments: