4.10.14

آبرو داری

دیشب خواستم برای میزبان آبرو داری کنم. بلوز جدیدم را پوشیدم و کفش پاشنه بلند، ملت هم با جین و تیشرت ولو کف زمین...

بهترین قسمتش این بود که یکی بود که شعر میگفت، کارمون کشید به صحبت درباره ادبیات و غزل و داستان کوتاه و ... یه وضعی!

No comments: