24.10.14

به رقص آ

از کتابخانه برمیگشتم، درست وسط دانشگاه یک چهار راهی ست که سالن ورزشی ، کتابخانه، استادیوم و مرکز دانشجویان را به هم وصل می کند. هر وقت روز که از چهارراه بگذری یک عالمه دانشجو با عجله در حال عبور از هم اند.
امروز در عوالم خودم می گذشتم که: هزاران برگ زرد و سرخ با فرمان باد رقص کنان چهار راه را به تصرف درآورده بودند. چند لحظه ای ایستادم و از رقص برگها لذت بردم!

No comments: