13.10.14

قطار شب به لیزبون!


از صدای هم خانه ای که عادت دارد با صدای بلند درس بخواند بیدار شدم و خوابم نبرد. این شد که دو صبح نشستم به فیلم دیدن، قطار شب به لیزبون را دیدم. چه آدمهای فیلم را دوست داشتم، همه شان را!
کسی چند وقت پیش ازم پرسید: به عشق باور دارم یانه؟
به عشق باور دارم اما به عاشق نه! حتی اگر آن عاشق خودم باشم.
عشق همیشه مثل روز اول می ماند اما آدم ها عوض می شوند. عاشق بودن از خودخواهی می آید و عاشق میخواهد مالک باشد. وقتی عاشق مالک میشود، بعدش معلوم است. چه خوب دختر قصه از عاشقهایی که میخواهند مالکش شوند، میگریزد.

No comments: