6.9.14

قرار

با خودم قرار گذاشتم روی هشت ساعت درس بخوانم و بقیه روز را برای خودم باشم. مثل رفتن سر کار و بازگشتن. اینجا ثبت کردم به عنوان قرارداد، باشد که پا برجا بماند! :)

پ ن، دلتنگی خیلی خزنده و زیر پوستی داره خودشو توی روزهام جا میکنه...

No comments: