5.9.14

کتابم را خوانده ام، موسیقی ام را گوش کرده ام، بانکم را رفته ام. مشقهایم را نوشته ام. شام و چای ام را خورده ام.
حوصله فیلم دیدن ندارم. سه ساعت وقت اضافه دارم امروز اما مانده ام بی دوست ...

No comments: