24.9.14

همخانه

نمیشود راجع به همخانه ام بنویسم، ممکن است اینجا را بخواند و خوشش نیاید.
رویهمرفته همخانه های خوبی هستیم. حرف میزنیم، میخندیم، کم پیش میآید که با هم غذا بخوریم. فقط گاهی وقتها لبه های تیز هم را صاف میکنیم که آن هم خوب است ...

No comments: