20.9.14

چه جان سخت بودم در کابل... چرا؟

اینجا را بخوانید، قصه زندگی ما دخترهایی ست که میخواهیم مثل آدم! زندگی کنیم...

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=809089859562702280#editor/src=dashboard


No comments: