9.9.14

گفت : دلتنگی؟
گفتم: نه، راستش را بخواهی نه! 
واقعیت این است که احساسی ندارم این روزها غیر از تمام شدن نان برای صبحانه و یا دیر رسیدن به کلاس درس.
نمیدانم چقدرش برای شوک فرهنگی است و چقدرش بابت خاموش شدن دکمه احساس (اصلا چنین چیزی وجود دارد؟)
همین!

No comments: