1.9.14

بحران اقتصادی ما، بحران اقتصادی آنها

بخش مهمی از دروس و کتابهای ما از اقتصاد تا مدیریت به تحلیل بحران اقتصادی اخیر امریکا میپردازد. نقطه ضعفهای سیستم مالی و مدیریت اقتصادی تا سیاست ها. اینکه چطور بحران شکل گرفت. بعد هم به ارایه تحلیل برای رفع و برنامه های اینده برای جلوگیری از بحران.
داشتم فکر میکردم اقتصاد دانهای ما سرگرم سیاست اند و مدیران ما از شکم مادرشان مدیر صاحب! بوده اند ، احتیاجی به تحلیل و خواندن ندارند. 
اگر نه با این همه هزینه که صرف آموزش عالی در افغانستان میشود- از بورسهای دولتی تا دانشگاه های خصوصی و بودجه های هنگفت کمک به دانشگاه های دولتی- میشد نشست و عوارض کمکهای! بشردوستانه را برای اقتصاد مرگ مغزی شده افغانستان تحلیل کرد و راهکار داد. البته اگر سیاستمداری باشد که به این تحلیلها گوش دهد و عمل کند.


No comments: