30.8.14

زمانی برای تاریخ

بین درس ها و دویدن ها و همه چیز، وقتی که مغزم قفل میکند و ساعت از یازده - برای من یعنی دیر- میگذرد میروم سراغ ثریا بها و کتابش.
پرسشهای بسیاری را برایم پاسخ میدهد و ما همچنان تاریخ را تکرار میکنیم...

No comments: