22.8.14

تمام روز رادیو روشن است و برای ادمی مثل من که سالها خانم خودش بوده و سکوت خانه اش بخش جدایی ناپذیر ، کمی سخت مینماید.
پس فردا- اگر همه چیز خوب پیش برود- خانه خودمان خواهیم بود ، لابد پیرمرد و پیرزن نفسی میکشند. :)

No comments: