15.8.14

اگر از احوالات ما خواسته باشی ...

آدمها میپرسند دلتنگم یا نه؟
سرم را به نشانه تایید تکان میدهم. اما میدانم چیزی که این روزها لبخند را به لبم و اشک را به چشمانم می آورد و پشت پلکم رها می کند چیزی غیر از دلتنگی ست.
عجیب است به طور اتفاقی جایی باشم که کسی صبح زود چای سیاه دم کرده باشند و شب قبلش عدس پلو خورده باشی و کسی به فارسی بگوید: روز خوبی داشته باشی!
بهترین جای دنیا ایستاده ام- با معیارهای خودم- و نمیفهمم غمی را که چنگ میزند به صورتم و میرود...


اکرون- اوهایو-امریکا

No comments: