6.2.14

میتواند جای پدرم باشد، در یک مکان عمومی و اتفاقی دیدمش وبه رسم ادب سلام کردم. دست دراز کرد ودست دادم. طوری رفتار کرد که حس بدی بهم دست داد. گفتم خدایا دخترهای یتیم و زیبا زیر دست این آدمها درس میگیرند؟

No comments: