8.1.14

آهنگ ها را روی پلی آل گذاشته ام و دارم از خانه ایمیل جواب میدهم. یکدفعه به جای موسیقی مکالمه من و آن یکی معصومه پخش میشود. دارم درباره سرتیفیکیتها میپرسم و... مکالمه بعدی مکالمه من و همسرم است. با شنیدن صدای من میگوید: گوش کن ببین چقدر پشت تلفن مثل طلبکارها حرف میزنی و گاهی حتی سلام نمی کنی.
کار تبلت است. خودکار تمام مکالمات را ضبط کرده، من فقط وقتی شارژ گوشی ام تمام میشود و مکالمه مهم دارم از تبلت برای زنگ زدن استفاده کرده ام.
فکر میکنم کاش آخرین مکالمه ام با تو را ضبط کرده بودم... یا حتی قبل از آن را...
کاش میشد آدمها را هم در قوطی تازه نگه داشت... کاش...

No comments: