20.1.14

اشنایی زدایی از یک پدیده غیر عادی عادی شده، به نام "انتحار"

حاشیه های پرفورمنس "قربانی":
 
سر کاوه در اجرای دوم کنار رستوران لبنانی ها محکم به زمین خورد و تا آخر شب درد میکرد طوری که همسرم آزمایش ضربه مغزی برایش انجام داد و خدا را شکر جدی نبود.
من که از موقع تمرین تا آخر شب به خاطر بوی تینر اسپری سردرد و سر گیجه داشتم.
پریا که قرار بود به کمک بعضی دوستان جلوی عکس العمل جمعیت را بگیرد، در مسیر برگشت حالش بد شده بود و آخر هم گریه اش گرفت.
بعد از منتشر شدن عکسهای اجرا چند نفری واقعا فکر کردند برای کاوه اتفاقی افتاده.
 
خیلی حرفها در مورد این اجرا و عکس العملها و بازتابهایش هست که همه و همه نشان از این دارد که تاثیری که ما میخواستیم را بر اجتماع  گذاشت و بیشترش هم فراتر از انتظار بود.
 
 

No comments: