19.12.13


"من... صبح که از خواب پا میشم دلم میخواد کسی نباشه باهام حرف بزنه،میخوام از خونه که می رم بیرون  کسی منتظر نباشه برگردم،دل کسی  تنگ نشه واسم، کسی منو نخواد، میخوام تنها باشم مرتضی"

مینا- فیلم کنعان


 

No comments: