9.11.13

تنها چیزی که میتواند این ماه کم فروغ و غبار گرفته را کمی روشنایی ببخشد، امکان حضور شاد تو در جایی ست... 

No comments: