6.11.13

زمستان در راه

همانطور که بهار کابل یک روزه و یکدفعه می آید. زمستانش هم همینطور است. پریروز تابستان بود و امروز زمستان!
 

No comments: