18.11.13

دلم پیش تو آرومه

شهرزاد نوشته که استرالیا خوب است و گرم است . اما دلش برای کابل می تپد...
چه شریکم در این جنون یا اعتیاد!


2 comments:

Anonymous said...

نميدانم شايد اگر روزي از اين خاك دور شدم آن وقت بتوانم همين طوري دوستش داشته باشم

شهرزاد said...

همدلیم پس عزیزم.