5.11.13

هوا بس ناجوانمردانه ...

زمستان من را به یاد تو میاندازد... مگر هست روزی که به تو فکر نکنم...
هر بار که از سرما میلرزم یادت میکنم، هر بار که کارم به پذیرایی سرد میکشد پشت ان پنجره... ماه هاست که بغض سنگین پشت پلکهام سنگین نشسته... چه اهمیت دارد که حالمان خوب باشد یا بد؟ به قول خواهر کوچکتر چه اهمیت دارد که برای حال خوب دست و پا بزنیم ، وقتی همه چیز رفتنی ست و چه خوب که همه چیز رفتنی ست...
زمستان پارسال که شروع شد، هیچ وقت تمام نشد ...

No comments: