25.11.13

لوزر

از آدمهای نق نقو و ناله کن بدم می آید. یک زمانی دور و برم پر بود از این آدمها.
آدمهایی که خانه شان بدترین، همسر و بچه شان افتضاح ترین، شغلشان کسل کننده ترین و... است و کاری ندارند جز پیدا کردن یک گوش بیکار ونق زدن.
از انجا که من بیشتر وقتها کاسه داغ تر آش بودم سعی میکردم مشکلات خیالی شان را حل کنم و راهکار بدهم و..... طبیعتا پایانی وجود نداشت.
کیست که مشکل نداشته باشد و زندگیش گل و گلزار باشد؟ مهم این است که تلاشمان را بکنیم و ادامه دهیم حتی اگر در کوتاه مدت جواب نگیریم و شکست بخوریم.
با همه شان قطع رابطه کردم.همیشه تنهایی بهتر است از دمخور شدن با لوزرها.
حالا هر وقت با این آدمها برخورد میکنم با سرعت زیاد و در جهت مخالف ازشان دور میشوم.

1 comment:

smy rezai said...

خاصیت خوب کابل این است که ادم یک طرفه میشود انجا یا که خودت را از بند هرچی ادم اینجوری و قضاوت و توقعاتشون نجات میدی تا یکم خودت باشی یا که همیشه دمخور این امثالی و خر بیار باقالی بار کن...