23.11.13

از روزانه ها

روشن کردن بخاری (چوبی-ذغالی) در کابل کم از حل منازعه هسته ای ایران و امضای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن ندارد. بعد از یک ساعت ور رفتن با بخاری بالاخره صدای سوختن چوب و ذغال برآمد.

همچنان که با دستهای سیاه با بخاری ور میرفتم نگاهم هم به پری ها و غلمان جم تی وی بود و می پرسیدم احمقانه است هم زیبایند و هم باهوشند و هم پولدار وخلاصه بدون نقص، ما هم با حماقت تمام تماشایشان میکنیم و باور میکنیم.

No comments: