7.7.13

یک تصویر

از پاریس یک تصویر در ذهنم مانده:
 در موزه لوور بود که در گوشه ای از تالار عظیم شاهکارهای نقاشی جهان، معلم جوانی دانش اموزان کوچکش را نشانده بود و همه شان در حال کشیدن نقاشی بودند.

1 comment:

anfaas said...

دوست داشتني ترين تصوير ممكن