13.7.13

روز غمگینی ست. بعد تو همه روزها تا ابد غمگین...

No comments: