2.6.13

بازگشت به خانه

 توی بازی مافیا یک جایی هست که همه بی دلیل انگشت اتهام را به سوی یکی دراز کرده اند . احتمالا مافیا خوب عملکرده اند . یا شهرونده بد عمل کرده . بهر حال دیگر هیچ کاریش نمی شود کرد . شهروند متهم شده . خدا همه را ساکت می کند و از شهروند می خواهد از خودش دفاع کند . شهروند دیگر حوصلهء چانه زدن ندارد . هیچ جوره نمی تواند باقی را قانع کند که مافیا نیست و یادش هم نیست از کجا متهم شده تا از آن جا شروع کند . به عنوان آخرین دفاع نگاه می کند توی چشم آن یکی ها که فکر می کند مافیا نیستند و می گوید ؛ « اشتباه می کنید . من شهروند معمولی ام ! » و این نگاه معصومانه آخرین دفاع شهروند معمولی ست .پ ن 1: from Kabul with love!
پ ن2: زندگی ادامه دارد...

No comments: