4.5.13

آدمیزادی که چسب نیکوتین به بازو و چسب زخم به دل دارد، یک روزهایی از زندگی‌اش هم اینطوری باید بنشیند، "دست‌هایش را در گلدان بکارد و منتظر شود که سبز شود".پ ن: در راستای فاش کردن جای گنج !!!

No comments: