20.5.13


ما عادت کرده ایم صبحمان را نه با لبخند که با انتحار شروع کنیم و وحشت کنیم از روزی که پیش روست.
امروز طبق عادت همیشگی روزنامه ها را از گارد دم دروازه گرفتم تا تیترها را مرور کنم و بگذارمشان در کتابخانه اما بین روزنامه های امروز عنوان تازه ای دیدم.
صبح امروز ما نه با خبر انتحار که با باز کردن شماره اول روزنامه ای جدید آغاز شد: جامعه باز!
امیدوارم که گردانندگان این روزنامه همانطور که خوب شروع کرده اند، به خوبی هم ادامه دهند.

پ ن: از آنجا که ما طبقه اناث اموراتمان با نق نزدن، نمیگذرد. می گویم که پس جای زنان در این روزنامه کجاست؟ حداقل صفحه ای، ستونی بدهید ما سیاسرها در آن غیبت مان را بکنیم!

No comments: