13.5.13

فکرم از تو پرت نمی‌شود
شبیه تو راه می‌روم
جای تو با خودم حرف می‌زنم
مثل تو هنوز نیامده، زود می‌روم
بیا از این‌جا به بعد جای‌مان هم عوض
من جای تو
خودم را می‌گذارم، می‌روم

No comments: