11.5.13

عده ای دیگر از ما ماندند و زندگی را مثل  علف برداشتند و ریز ریزش کردند . بعد آرام آرام در کف دستشان ریختند و صافش کردند و لای کاغذ پیچیدند . وقتی که مطمین شدند همه خواسته ها و ارزوهایشان متراکم در لوله کاغذی جا گرفته .فندکشان را برداشتند و کاغذ را گوشه لبشان گذاشتند و آتش زدند و شروع کردند آرام آرام پک زدن و همه ریه شان را از آرزوهای سوخته شان پر کردند و دود را بیرون دادند و کیفور شدند .

No comments: