6.1.13

تیوری "نق" - تیوری "جذب"

یک: اولین بار در مورد تیوری جذب درکتاب به سوی کامیابی انتونی رابینز خواندم . کشف کردم که انسان قادر است به همان نسبت که چیزهایی را که دوست دارد به سمت خود جذب کند به همان نسبت قادر است چیزهایی را که بشدت از ان متنفر است را هم جذب کند.
مثلا اگر شما از گوشت قرمز بدتان بیاید، ناخوداگاه هر وعده غذایی به گوشت قرمز فکر می کنی و تیوری جذب می گوید :بیشتر وقت ها گوشت قرمز نسیبت می شود!
 چاره: باید فقط به مسایلی بیاندیشی که می خواهی اتفاق بیافتد، نه مسایلی که نمی خواهی اتفاق بیافتد! به عبارت دیگر: مثبت اندیشی!

دو : اولین بار که درباره آدم های نالان با دوستی صحبت کردم او برایم توضیح داد که "مظلوم نمایی" بیماری شایعی ست که خیلی باید مراقب اطرافیانمان باشیم که اگر دچارش بشوند تنها چاره اش ایگنور کردن و نادیده گرفتن غرغرها و نق نق زدن هایشان است و گاهی این "مظلوم نمایی" را انچنان با مهارت انجام می دهند که کمتر کسی متوجه تقلبی بودن ناله هایشان می شود. علتش هم کمبود عاطفی این آدم ها در دوره کودکی ست! عقده محبت!
من هم گاهی گولشان را خورده ام و خودم را به زمین و زمان زده ام که مشکل نداشته شان را حل کنم و همدردی کنم باهاشان!

یکسال گذشته را به شدت صرف حذف کردن آدم های نق نقو از زندگیم کردم...

 نتیجه 1: اطرافم پر شده از آدم هایی که از زمین و زمان ناله دارند!!! هر روز حالشان بد است و هر چند وقت یکبار تصمیم به خودکشی می گیرند!

اولین کارم این خواهد بود که بهشان بگویم: می خواهی خودت را بکشی؟ لطفا این کار را بکن و ما را هم از شر خودت خلاص کن!

نتیجه 2: حذفشان نمی کنم، نادیده شان می گیرم!

No comments: