5.12.12

بدون عنوان!

سر نمایش فیلم "سنگ صبور" دخترک که نشست روی زمین تا فیلم را بهتر ببیند. دلم هری ریخت! مگر اینجا تهران است؟ تیاتر شهر... بلیط صندلی دار تمام شده. می نشینیم روی زمین و زل می زنیم به صحنه!!!

1 comment:

arsa said...

فیلم جالبی‌ بود، تامل بر انگیز بود. میشد فهمید که زندگی‌ زنهای افغانستان چقدر سخته به طوری که حاضرن با چنگ و دندون و با هزار حربه زندگیشون رو حفظ کنند. . . و بسیار حرفهای دیگر. . .