30.12.12

چرا همه چیز برایم دست یافتنی و نزدیک و غم ها حتی اگر در خانه ام باشند، دور دورند؟ می دانم خوش خیالی نیست. من از همه برای فاجعه آماده ترم!

No comments: