29.12.12

درخواست

زندگی بره روی دور کند لطفا... ماجرا و فاجعه  و بدو بدو نخواستیم... ادرنالین به اندازه کافی در خونمان داریم.
یه کم موسیقی غمگین...کتاب...فیلم هم طبعا هنری نباشد (از این ها که همه اش بپرسی چطوری دختره و پسره به هم می رسن؟)
چند تا نه! یکی دو تا دوست دم دست و باحال باشند ... 

مرسی 2013. همین ها کافیه!
بقیه اش با خودمان! 

No comments: