15.12.12

دیکتاتوری اکثریت!

اتفاقاتی که این روزها در مصر می افتد همان چیزی بود که هیچ وقت فکر ش را هم نمی کردم. ایستادن مردم در برابر دیکتاتوری جدیدی که شکل می گیرد، از هر نوع اش!
فکر می کردم بعد از رفتن مبارک، اخوان المسلمین قدرت را قبضه می کند، نه به این خاطر که مردم قبولش دارند و سیستمی را که می خواهد تعریف کند را پذیرفته اند. بیشتر به خاطر اینکه سازمان یافته و شناخته شده ترین گروه مخالف دیکتاتوری مبارک هستند و به اسم نجات و محافظت از انقلاب شروع به دیکتاتوری از نوع دیگرش می کند. مردم (مخالفان) هم دیگر توان مبارزه دوباره را نخواهند داشت و از خیر تغییر و دموکراسی می گذرند.
دیکتاتوری اخوان المسلمین نمونه دیکتاتوری اکثریت است که مشروعیتش را از رای مردم گرفته و پیش فرض این سیستم این است که حقوق آن اقلیت مخالف را به رسمیت بشناسد. اما در واقع هیچ مکانیزم قانونی وجود ندارد که این حفظ حقوق اقلیت را تضمین کند. معترض کننده های امروز قاهره دموکراسی پذیرفته شده ای را که سالهاست مورد سو استفاده قرار گرفته به چالش کشیده است.
اخوان المسلمین اول مدعی شد که نمی خواهد قدرت سیاسی داشته باشد. بعدتر که کاندیدای ریاست جمهوری اش را اعلام کرد اعلام کرد که اگر برنده شوند حقوق دیگر گروه ها را که لزوما با ایدیولوجی آنها همراه نیستند ،محفوض نگاه خواهند داشت. بعدترپیش نویس قانون اساسی را بدون دخالت دادن گروه های مخالف نوشتند – چرا که انها انرا تحریم کردند- و اختیارات رییس جمهور را افزایش دادند.
جالب ترین قسمت اش هم سکوت حکومت های غربی ست که وانمود می کنند نمی دانند که در مصر تاریخ جهان یا دوباره نوشته می شود و یا دوباره در همان سیکل قدیمی گرفتار می شویم! آنها می خواهند ببینند برنده کی هست و بعد طرف برنده را بگیرند. اما فکر نمی کنم این تو بمیری از آن تو بمیری ها باشد! می توان امروز ملت مصر را آزاده ترین  ملت جهان نامید!
واضح است چون زن هستم. نقش زنان در این جنبش همچنان دنبال می کنم و می بالم که زنان مصر جزو اولین گروه هایی بودند که فهمیدند که چیزی که رییس جمهور مرسی به سمتش می رود همان" دیکتاتوری" هست اما از نوع دیگرش!

No comments: