10.11.12

اگهی!

نقل به مضمون از یک فیلم:

بابا: اون وقت ها که بعد از رفتن مامان ، توی خودت رفتی و حرف نمی زدی. خیلی وحشت کرده بودم. خوبه که الان از لاک خودت بیرون اومدی..
دختر: اون وقت ها که مامان رفت... نمی دونستم چطور می تونی با مردم حرف بزنی...غذا بخوری ومعاشرت کنی و حتی بخندی...

تا اطلاع ثانوی "سوما" نیست. رفته است و یک جایی گم وگور شده... دیگری بجایش خواهد نوشت!

1 comment:

mantik said...

man yek hesi badi daram :|