10.10.12

حسادتباعث حسادت است اینطور کنارهم ایستادن کتاب ها در قفسه های کتاب!
ما آدم ها یاد نمی گیریم، فقط می خوانیمشان و می گذریم.

No comments: