3.10.12

بی تو کابل شهر غمگینی ست. خنده هایم را باور نکن! (مخاطب خاص)

پ ن: بدو بیا!

No comments: