10.10.12

نامگذاری

سرک ها و کوچه های کابل نام گذاری می شود. (بی بی سی به نقل از شاروالی)

لیست های پیشنهادی:
جلال الدین بلخی
رابعه بلخی
ابن سینا
سنایی غزنوی
دقیقی بلخی
...

لیست های تصویبی:
 سرک شهید ربانی 1
سرک شهید ربانی 2...
کوچه شهید احمد شاه مسعود1...
کوچه محمود کرزی
خیابان عبدالرحیم وردک
 ...

بعد، هر روز مظاهره خواهیم داشت. سرک ها را می بندیم و همه چیز را تعطیل می کنیم! تابلوهای خیابان ها را خراب می کنیم...

No comments: