23.10.12

اشیای دوست داشتنی زندگی من!

همه مان شنیده ایم که کتابها خیانت نمی کنند. اما امشب که لپ تاپم را از دفتر نیاوردم فهمیدم که اشیا هم خیانت نمی کنند.
لپ تاپ قدیمی ام- که روز خرید عروسی به جای سرویس طلا خریذم- و مدت هاست بازنشسته اش کرده بودم. امشب مونسم شده و بدون دلخوری تنها گذاشتنش در سال اخیر بی درد سر کار می کند!
دکمه حرف کیو هم شکسته و فنش هم صدا می دهد!

No comments: