17.10.12

اطلاعات کاربران گوگل و استفاده شرکت از آن برای منافع خود

چند وقت پیش راجع به بحثی که بین کاربران، دولت ها و شرکت های خصوصی اینترنتی بر سر مالکیت و استفاده از اطلاعات کاربران در جریان است نوشته بودم. امروز بی بی سی مقاله ای را در همین مورد منتشر کرده.

No comments: