7.9.12

هوای کابل بارانیست...

وای باران   باران
شیشه پنجره را باران شست
چه کسی اما
نقش تو را از دل من خواهد شست
...


No comments: