10.9.12

نکنید... خودتان را به زور توی رابطه و دوستی دیگران زور چپان نکنید.
شما که می دانید طرف محترم است که سلام و علیکتان را نگه می دارد واشاره چشم و ابرویتان را ندید می گیرد از نجابت خودش است که هنوز برای انسانیتتان آنقدر ارزش قایل است که وقت همان چشم وابرو آمدنتان با مشت های زنانه اش پای چشم مردانه تان را کبود نکند.
شما هم محترم باشید و از دوستی و سلام وعلیک دیگران برای خودتان داستان های عاشقانه درست نکنید.
اوهوی! با شمام!


بروم چمدان ببندم!

1 comment:

Anonymous said...

حقیقتا تکون دهنده بود :(
حق با شماست