30.8.12

روی ماه خداوند را ببوس*

... اگر از احوالات اینجانب خواسته باشید، ملالی نیست غیر از دوری شما!

* عنوان یک کتاب

1 comment:

شب ستا said...

خدا زشت است و زشت ها را دوست دارد

* عنوان یک نوشته