31.7.12

دوباره...

برگشته ام به خانه فرهنگ.
ثمره اش این بود که دیشب ساعت ده شب به خانه رسیدم و نرسیده روی لپ تاپ بودم تا ساعت 3 صبح. هفت صبح هم بیدار شده ام و نه و نیم رفته ام مظاهره و بعد هم دفتر!

جا دارد این جا از همسرم تشکر کنم که همچنان پشتیبان من هست و همایتم می کند!همه با هم یک کف مرتب به افتخار نیما خان!

No comments: