18.7.12

نیروی انتظار!

اثر نیروی انتظار در بھبود عملكرد، امروزه به ثبوت رسیده وبه اثر پیگمالیون معروف است .برای تحقق این
موضوع، بعضی از دانش آموزان یك كلاس را انتخاب كردند و به معلمان آنھا گفتند كه آنھا دارای استعداد فوق
العاده ای ھستند و باید بیشتر مراقبشان باشند تا استعدادشان شكوفا شود.پس از چندی ، این دانش آموزان
جزو بھترین شاگردان كلاس شدند.اما كسی نمی دانست این دانش آموزان كه به عنوان نابغه معرفی شده
بودند در واقع فرقی با بقیه نداشتند و حتی بعضی از آنھا جزو شاگردان ضعیف به شمار می آمدند.چه عاملی
باعث شد كه این دانش آموزان به صورت افراد متفاوتی در آیند ؟ اعتماد به نفس و اطمینان تازه ای كه به برتری
خود پیدا كردند (و آن نیز در اثر عقاید اشتباه معلمان كم كم در فكر آنان تزریق شده بود)!

اسرار موفقیت نوشته آنتونی رابینز

No comments: