29.6.12

خوب وبد

الف: عکسهای کسانی را که برای یاد بود کشته شدگان هفته پیش رستوران اسپوزمی در بند قرغه به انجا رفته بودند، می بینم.
ب: دیروز یک اجرای خوب از گروه تیاتر پاپیروس در خانه فرهنگ داشتیم. تعداد تماشاگرها و سطح کار گروه فراتر از انتظار من بود. 



پ ن: همیشه چیزی هست که روز و شبمان را خراب کند. حمله به خانه های مهاجران افغان در یزد!

No comments: