26.6.12

ما و آنها

مصاحبه شهره آغداشلو را در پی ام سی لیمو می بینم. یکدفعه وسط مصاحبه صدای آزیر آتش نشانی یا پلیس بلند می شود- مصاحبه درون یک لیموزین در حال حرکت ضبط می شود- شهره می خندد و می گوید: هر وقت این صدا را می شنوم، احساس امنیت می کنم. می بینی برنامه های تلوزیونی را که آتش نشان ها می روند و مثلا یک گربه را از روی درختی نجات می دهند؟

با خودم فکر می کنم: آنجا کافرها- به تعبیر افغان ها- برای نجات جان گربه ها آزیر می کشند و این جا مسلمان ها کرور کرور آدم می کشند و کسی خیالش نیست!

No comments: