10.3.12

وقتی من بریده ام ، تو بنویس!


همیشه از نالیدن گریخته ام. اما گاهی از توانم خارج می شود و سکوت می کنم.

بتول عزیزم نوشته بود:
آنوقت که با تو می جنگم و دعوا می کنم خوشحال باش چون وجود داری، وای از روزی که سکوت کنم، تو تمام شده ای!


پ ن: این نوشته ها را از زبان یک زن نوعی بشنوید. پیوند نزنید به زندگی من و داستان بسازید!

1 comment:

انبیأ said...

من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم، و ندایی که به من می گوید : " گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است. "

بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم
بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم...
ودانستم صبور بودن یک ایمان است...

وخویشتن داری یک نوع عبادت...

فهمیدم ناکامی به معنی تأخیر است نه شکست...

وخندیدن یک نیایش است...

زندگیاتان در سختی و راحتی سرشار از امید