6.3.12

... که چی؟ او وات ایز د پوینت!

ساعت های روزت را یکی یکی سر بریده باشی.
به خاطر خواب عصر که به آن عادت نداری زمان خواب و بیداری ات هم به هم ریخته باشد.
به خاطر خوردن هر دقیقه و ساعت میلی به شام خوردن نداشته باشی.
امکان بیرون زدن از خانه هم نباشد.
بعد "بخوان و بسوزان" برادران کوهن به تورت بخورد.
قشنگ وسط فیلم می خواهی خودت را درجا حلق آویز کنی از بیهودگی...

No comments: